TG Kmp 91/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 1 marca 2023r. o godz. 15:15 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 76 w wysokości 1/82 (1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej – miejsce postojowe nr 40) niewydzielonej części nieruchomości (garaż wielostanowiskowy) położonej: Góra Kalwaria, ul. Wyszyńskiego 7A, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00422413/4. Garaż wielostanowiskowy usytuowany na kondygnacji -1 pod budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 7 A i B. Wjazd do garażu ograniczono szlabanem. Garaż podzielono na kilka stref, z możliwością oddzielenia ich od siebie grodziami przeciwpożarowymi. Przedmiotowy udział odnosi się do miejsca postojowego nr 40 usytuowanego w części AB hali garażowej. Miejsce położone jest między dwoma filarami pod koniec pierwszej części hali garażowej. Suma oszacowania wynosi 9 900,00zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 600,00zł ( słownie : sześć tysięcy sześćset złotych 00/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 990,00zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 91/15)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00