TG Kmp 63/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
19 lutego 2021 r. o godz. 13:10 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja działki o numerze ewidencyjnym 8/2 – położonej: Biały Ług, gmina Prażmów, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00238042/5. Powierzchnia działki 8/2 wynosi: 0,1100 ha. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zakład kamieniarski, zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Suma oszacowania wynosi 78 740,00 zł ( siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 055,00 zł ( pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 gr) . Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 874,00 zł ( siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 63/15)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00