TG Kmp 48/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: Bielawa, ul. Warszawska 200 lok. 5, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00423547/9. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 184,45 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie Bielawy, gmina Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 200 wraz z prawami związanymi tj. udziałem 4904/10000 w nieruchomości wspólnej WA5M/00423546/2, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właścicielowi lokalu przysługuje wyłączne prawo do korzystania i pobierania pożytków z części nieruchomości o powierzchni 980 m2 przyległej do przedmiotowego lokalu, zgodnie z istniejącym na nieruchomości ogrodzeniem oraz prawo do korzystania z pomieszczenia śmietnikowego usytuowanego przy lokalu waz z pozostałymi właścicielami lokali w budynku. Lokal składa się z jadalni, pokoju dziennego, dwóch holli, schowka, WC, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych, wiatrołapu, schodów, trzech sypialni, dwóch łazienek, garderoby i pomieszczenia przynależnego – garażu. Suma oszacowania wynosi 1 843 900,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 382 925,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 184 390,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdzisiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 48/16)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00