TG Km 83/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 16 lutego 2021 r. o godz. 15:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Kolonia Lesznowola, gmina Lesznowola, nr działki 22/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00257926/5. Działka ewidencyjna nr 22/1 o powierzchni 9900 m2 posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 86 m i długości około 115 m. Teren działki jest równy. Nieruchomość jest nieogrodzona. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej i jest nieuzbrojona. Wszystkie media znajdują się w ulicy Krótkiej, która odchodzi od ulicy Słonecznej. Ulica Krótka jest ulicą ślepą. Media w drodze: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja, sieć telekomunikacyjna. Działka ewidencyjna nr 22/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10 U/M według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów. Suma oszacowania wynosi 2 944 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 962 266,66 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294 400,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 83/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00