TG Km 755/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 listopada 2020 r. o godz. 11:45 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 64, (obecnie ul. Brzoskwiniowa) nr działki 9/6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00021412/4. Niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1000 m2 położona w obrębie 31 Wólka Kosowska, gmina Lesznowola. Zgodnie z obowiązującym mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 755/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00