TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krępa, gmina Prażmów, ul. Długa 39, numer działki ewidencyjnej 17/9, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00268790/2. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1025 m2. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym z garażem w bryle, niepodpiwniczony, o powierzchni mieszkalnej 203 m2. Budynek składa się z: gabinetu, trzech pokoi, salonu, kuchni, łazienki. Suma oszacowania wynosi 594 400,00 zł (słownie:pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 800,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 440,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00