TG Km 659/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 08 lipca 2020 r. o godz. 15:15 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Wólka Pracka, gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 105/2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00260790/6 wraz z udziałem numer 5 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka Pracka, gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 105/4, objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00260804/8. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 0040 jako dz. ew. nr 105/2 o powierzchni 0,22 ha rodzaj użytków R – grunty orne. Działka ewidencyjna nr 105/4 o powierzchni 0,06 ha rodzaj użytków dr – drogi. Uchwałą Nr 213/XII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2003r. W sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Pracka – Zawady, teren, na którym usytuowana szacowana nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa – jednorodzinną i usług nieuciążliwych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MNU. tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, gdzie preferuje się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem w wyznaczonych rejonach usług podstawowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej pod warunkiem ich nieuciążliwości oraz w ograniczonym zakresie usług komercyjnych nieuciążliwych (handel, gastronomia, itp.). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 195 800,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 850,00 zł ( sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 580,00 zł dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 659/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00