TG Km 546/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 15 lipca 2020 r. o godz. 15:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Wola Gołkowska, gmina Piaseczno, nr działki 193/4, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00432443/6. Po zajęciu nieruchomości doszło do rozporządzenia nieruchomością, w wyniku którego dłużnik Sławomir Woźniak stał się właścicielem udziału nr 1 w wysokości 2/3 natomiast Aneta Woźniak właścicielem udziału nr 2 w wysokości 1/3. Zgodnie z art. 930 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Działka ewidencyjna nr 193/4 o powierzchni 0,3567 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 253,3 m2 położona we wsi Wola Gołkowska, w gminie Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, przy ul. Turystycznej 5. Suma oszacowania wynosi 1 097 957,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 823 467,75 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 75/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 795,70 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 546/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00