TG Km 506/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 2 marca 2023r. o godz. 15:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o numerze 108 położonego: 05-500 Piaseczno ul. Geodetów wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat – 3” (adres spółdzielni: 05-500 Piaseczno ul. Nefrytowa 11). Segment w zabudowie szeregowej posiada powierzchnię 204 m2 – ustaloną na podstawie dokumentacji projektowej. Lokal znajduję się na działce nr 251 o powierzchni 313 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00270110/9 będącej własnością Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat – 3” (adres spółdzielni: 05-500 Piaseczno ul. Nefrytowa 11). Segment został wybudowany w 1995 r. Dla ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 637 500,00 zł ( słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 478 125,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 506/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00