TG Km 47/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 lutego 2021 r. o godz. 12:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna, nr działki: 191, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00248503/8. Działka ewidencyjna nr 191 położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 724. Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6 167,00 m2. Działka na części o pow. ok. 2123 m2 oznaczona jest symbolem Ua, na części o pow. ok. 2433 m2 oznaczona jest symbolem Ur natomiast na części o pow. ok. 1611 m2 oznaczona jest symbolem 3/3 E. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 668 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 445 333,33 zł ( czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 800,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 47/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00