TG Km 466/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 15 listopada 2019r. o godz. 15:15 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna ul. Jana Matejki 14, działka nr ew. 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00013505/4. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w 1914r., o powierzchni zabudowy 434,72 m2 oraz powierzchni użytkowej 886,56 m2 – zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 967/2016r. i związaną z nią inwentaryzacją z maja 2015r.)
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 6/1, ul. Jana Matejki 14, B – tereny mieszkaniowe – 0,1335 ha i LsV – lasy – 0,1271 ha, o powierzchni 0,2606 ha, obręb 03-13. Decyzją nr A-824 z 09.09.2008 r. obiekt włączony do ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisany do rejestru zabytków). Suma oszacowania wynosi 3 339 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 226 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 900,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 466/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00