TG Km 406/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna, obręb ewidencyjny Piaski, nr działki 149/2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00352492/9. Działki ewid. nr 149/2 obr. Piaski o pow. 0,1716 ha posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 18 m x ok. 89 m. Teren jest raczej płaski, porośnięty drzewami, krzakami i trawą. Ze wszystkich stron nieruchomość graniczy z działkami niezagospodarowanymi. Media- brak.
Zgodnie z Uchwałą Nr 279/V/21/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17-11-2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski, działki ewidencyjne nr 145/5,149/2,149/3 obr. Piaski gm. Konstancin-Jeziorna mają dostęp do drogi publicznej poprzez ustalone zwyczajowo drogi gospodarcze, oznaczone na rysunku planu symbolem DG. Działki ewidencyjne nr 145/5 i 149/3 położone są bezpośrednio przy działce ewidencyjnej nr 132 będącej we własności Mienia Gromadzkiego. Południowa część działki ewidencyjnej nr 149/3 z uwagi na swój kształt i powierzchnię wykorzystywana jest jako dostęp do działki 149/2 zapewniając komunikację dla tej nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest działka ewid. nr 149/2 obr. Piaski. Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł ( pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 000,00 zł ( trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 406/20)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00