TG Km 395/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 8 grudnia 2021 r. o godz. 13:20 w sali numer 210 budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: Lesznowola, Poprzeczna 54F/1, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010291/9. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lesznowoli, ul. Poprzeczna 54F o pow. użytkowej 156,80 m2. Do lokalu przynależy garaż o powierzchni 26,90 m2 oraz prawo do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z balkonu przylegającego do lokalu oraz ogródka przydomowego-działki gruntu stanowiącej część działki 116/3 przylegającej do budynku od strony wschodniej w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 477 500,00zł ( czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 125,00zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr ). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 750,00zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 395/16)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00