TG Km 329/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 34, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 13 w wysokości 1/26 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość o numerze 20 położonego: Józefosław, ul. Alaski 7, gmina Piaseczno, (lokal niemieszkalny, garaż) dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000342/9. Udział w prawie własności lokalu niemieszkalnego wynoszący 1/26, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego nr S 03 . Stanowisko postojowe nr S03 ma powierzchnię 15,37 m2. Usytuowane jest po lewej stronie od wjazdu, na piątym miejscu od bramy. Z jednej strony ograniczone jest kwadratowym słupem, z drugiej strony granicę wyznacza linia wymalowana na podłodze hali. Dojazd do stanowiska jest bez utrudnień. Suma oszacowania wynosi 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 125,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 950,00zł ( słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 329/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00