TG Km 218/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26 listopada 2020r. o godz. 11:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości położonej w Wólce Kozodawskiej, gmina Piaseczno, ul. Źródlana 18, numer działki ewidencyjnej 282/11, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00272433/3. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 328 100,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 075,00 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.
Działka niezabudowana o powierzchni 1262 m2. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren ogrodzony jest od strony północnej częściowo siatką stalową na słupkach drewnianych i częściowo przęsłami stalowymi na słupkach drewnianych, od strony wschodniej i południowej siatką stalową na słupkach stalowych. Od strony ulicy brama z przęseł stalowych na konstrukcji stalowej. Teren służy jako składowisko różnego rodzaju materiałów budowlanych. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie zasilania energetycznego. Przy zachodniej granicy działki znajduje się słup energetyczny. Teren porośnięty trawą. Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 810,00 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 218/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00