TG Km 2087/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 2 lipca 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna, Al. Wojska Polskiego 46, nr działki 46, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00267762/0. Działka ewidencyjna nr 46 o powierzchni 924 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle, murowanym w zabudowie wolno stojącej o powierzchni zabudowy 193 m2, powierzchni użytkowej 218 m2. Suma oszacowania nieruchomości wynosi
1 282 700,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 962 025,00 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128 270,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 2087/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00