TG Km 203/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 3 lutego 2021 r. o godz. 14:10 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej: Bronisławów, gmina Prażmów, powiat piaseczyński dz.e. 32, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00405010/4. Działka ewidencyjna nr 32 o powierzchni 998 m2 z obrębu 0003 ma kształt zbliżony do prostokąta, który jednym z boków przylega do ul. Kalinowej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu infrastruktury technicznej: energetyczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/383/2001 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów, na którym usytuowana szacowana nieruchomość określony jest jako: lasy, oznaczony na rysunku planu symbolem Ls. Suma oszacowania wynosi
15 200,00zł ( piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 400,00zł ( jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 520,00zł ( jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 203/15)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00