TG Km 188/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 2 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Kuleszówka, ul. Masztowa 23, nr działki 23/10, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00426655/0. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami gospodarczymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o łącznej powierzchni użytkowej 420 m2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 23/10, ul. Masztowa 23, B – tereny mieszkaniowe 0,19 ha, RVI – grunty orne RVI 0,09 ha o łącznej powierzchni 0,28 ha. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 544 700,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 133,33 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote 33/100). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 470,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 188/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00