TG Km 187/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 06 lutego 2020 r. o godz. 14:45 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Wola Prażmowska, gmina Prażmów, nr działki 123, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00356342/1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni gruntu 3400 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 123,, LsV – lasy 0,14 ha, PsV – pastwiska trwałe 0,09 ha, RV – grunty orne 0,05 ha, RVI – grunty orne 0,06 ha. Suma oszacowania wynosi 40 800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 080,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 187/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00