TG Km 1621/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 17 lipca 2020 r. o godz. 15:00 w sali numer 36 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Jeziórko-Ustanówek, nr działki 309/2 i 309/28, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00021811/1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,4933 ha stanowiąca działki ew. nr 309/2 i 309/28, obręb Jeziorko – Ustanówek, gmina Prażmów, powiat piaseczyński. Sposób korzystania: LS – LASY. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 95 540,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
71 655,00 zł ( siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 554,00 zł ( dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1621/13)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00