TG Km 1553/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10 grudnia 2019 r.o godz. 12:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Kąty, gmina Góra Kalwaria, ul. Akacjowa 45 B, numer działki ewidencyjnej 208/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00321115/7. Działka ewidencyjna 208/1 jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolno stojącym, jedno kondygnacyjnym, z nieużytkowym poddaszem, krytym blachodachówką, wyposażonym w instalacje: wodną, gazową, energetyczną oraz zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Powierzchnia użytkowa budynku to 114,40 m2. Kubatura – 580 m2. Suma oszacowania wynosi 442 500,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 295 000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1553/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00