TG Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 grudnia 2019 r. o godz. 14:20 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: Bobrowiec, nr działki 73/93, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00024120/1.Nieruchomość o pow. 554 m2 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 110 m2, położona w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej 83 w gm. Piaseczno. Suma oszacowania wynosi 472 329,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 314 886,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 232,90 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 90/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 155/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00