TG Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 23 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 1 w wysokości 8/10 nieruchomości położonej: Bobrowiec, nr działki 73/95, 73/99 i 73/102, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00017758/0.
Udział w prawie własności nieruchomości w wysokości 8/10 części oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne: nr 73/95 o pow. 165 m2 (droga), nr 73/99 o pow. 372 m2 (grunty orne), nr 73/102 o pow. 671 m2 (droga) o łącznej powierzchni 1208 m2, obręb Bobrowiec gm. Piaseczno ul. Mazowiecka. Suma oszacowania wynosi 191 970,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 977,50 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 197,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 155/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00