TG Km 1448/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 25 listopada 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Józefosław, Świetlista 19, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00023480/5 wraz z udziałem numer 47 w wysokości 3/144 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Józefosław, nr działki 16/37, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00014906/2. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość numer 2 o powierzchni użytkowej 46,49 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (garażowym) o powierzchni 15,89 m2 składający się z pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedsionka, hallu i balkonu, położony na drugiej kondygnacji, w budynku dwulokalowym położonym przy ul. Świetlista 19 w Józefosław, w gminie Piaseczno. Lokal posiada ponadto antresolę o powierzchni 17,06 m2. Ponadto udział w nieruchomości objętej księgą wieczystą WA1I/00014906/2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Suma oszacowania wynosi 321 300,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 975,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 130,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1448/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00