TG Km 1274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 29 września 2020 r. o godz. 14:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gmina Prażmów, numer działki 61/2, 60/5, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005042/1 wraz z udziałem w wysokości 1/9 w drodze dojazdowej tj. nieruchomości położonej: Kamionka, gmina Prażmów, nr działki : 60/17, 60/18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000775/3. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2355 ha. Działki mają kształt regularny, zbliżony do trapezu prostokątnego. Teren jest nieogrodzony. Na terenie rosną samosiejki drzew oraz krzewy. Pozostały teren porośnięty trawą. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 70 435,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 826,25 zł ( pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 043,50 zł (siedem tysięcy czterdzieści trzy złote 50/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1274/17 WA1I/00005042/1)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00