TG Km 1082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00290205/8 działki ewidencyjne nr 196, 230; obręb 0004. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni łącznej 400 m2. Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów ze stanem w księgi wieczystej pod względem powierzchni nieruchomości. Komornik przyjął powierzchnię nieruchomości w oparciu o sporządzony przez biegłego operat szacunkowy oraz dane z ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1082/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00