TG 324/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 21-12-2021r. o godz.12:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna ul. Jana Matejki 14, działka nr ew. 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00013505/4. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w 1914r., o powierzchni zabudowy 434,72 m2 oraz powierzchni użytkowej 886,56 m2 – zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 967/2016r. i związaną z nią inwentaryzacją z maja 2015r.) Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 6/1, ul. Jana Matejki 14, B – tereny mieszkaniowe – 0,1335 ha i LsV – lasy – 0,1271 ha, o powierzchni 0,2606 ha, obręb 03-13. Decyzją nr A-824 z 09.09.2008 r. obiekt włączony do ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisany do rejestru zabytków) Suma oszacowania wynosi 3 339 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 504 250,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr).
W cenie oszacowania oraz w cenie wywołania zawarty jest podatek VAT w wysokości 8%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 900,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 324/20)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00