Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG 324/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 21-12-2021r. o godz.12:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna ul. Jana Matejki 14, działka nr ew. 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00013505/4. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w 1914r., o powierzchni zabudowy 434,72 m2 oraz powierzchni użytkowej 886,56 m2 – zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 967/2016r. i związaną z nią inwentaryzacją z maja 2015r.) Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 6/1, ul. Jana Matejki 14, B – tereny mieszkaniowe – 0,1335 ha i LsV – lasy – 0,1271 ha, o powierzchni 0,2606 ha, obręb 03-13. Decyzją nr A-824 z 09.09.2008 r. obiekt włączony do ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisany do rejestru zabytków) Suma oszacowania wynosi 3 339 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 504 250,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr).
W cenie oszacowania oraz w cenie wywołania zawarty jest podatek VAT w wysokości 8%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 900,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 324/20)

TG Km 395/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 8 grudnia 2021 r. o godz. 13:20 w sali numer 210 budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: Lesznowola, Poprzeczna 54F/1, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010291/9. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lesznowoli, ul. Poprzeczna 54F o pow. użytkowej 156,80 m2. Do lokalu przynależy garaż o powierzchni 26,90 m2 oraz prawo do wyłącznego i nieodpłatnego korzystania z balkonu przylegającego do lokalu oraz ogródka przydomowego-działki gruntu stanowiącej część działki 116/3 przylegającej do budynku od strony wschodniej w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 477 500,00zł ( czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 125,00zł (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr ). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 750,00zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 395/16)