Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: Bobrowiec, nr działki 73/93, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00024120/1. Suma oszacowania wynosi 472 329,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 246,75 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 75/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest     47 232,90 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 90/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 155/18)

TG Kmp 95/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 16 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 10/6, obręb 0022, ul. Taneczna 12, objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00428043/1 oraz udziału numer 5 w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 10/5, obręb 0022, objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00426259/4 (udział w drodze dojazdowej). Suma oszacowania wynosi 301 356,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 904,00 zł (słownie: dwieście tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 135,60 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 60/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 95/16)