Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 1209/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 27 lutego 2020 r. o godz. 14:50 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Piaseczno, ul. Złotej Kaczki 2, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00004950/2. Lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej 65,00 m2 wraz z prawami związanymi. Do wyłącznego korzystania przez właściciela lokalu z części nieruchomości wspólnej przypisano taras o pow. 59 m2 oraz ogródek o pow. 66 m2. Suma oszacowania wynosi 384 816,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
256 544,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 481,60 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 60/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1209/16)

TG Km 188/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Kuleszówka, ul. Masztowa 23, nr działki 23/10, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00426655/0. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami gospodarczymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o łącznej powierzchni użytkowej 420 m2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 23/10, ul. Masztowa 23, B – tereny mieszkaniowe 0,19 ha, RVI – grunty orne RVI 0,09 ha o łącznej powierzchni 0,28 ha. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 544 700,00 zł ( pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 525,00 zł (czterysta osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 470,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 188/17)

TG Km 1480/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie, gmina Góra Kalwaria, nr działki 147/33, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00425480/5 (obecnie udział numer 2 w wysokości 1/2 oraz udział numer 3 w wysokości 1/2) wraz z udziałem numer 22 w wysokości 1/50 oraz udziałem numer 23 w wysokości 1/50 w nieruchomości (udział w drodze dojazdowej) położonej w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie, gmina Góra Kalwaria, nr działki 147/13, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00422446/4 (przed podziałem udział numer 3 w wysokości 1/25). Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 147/33 (B – tereny mieszkaniowe), o powierzchni 0,1639 ha, obręb 0023 Krzaki Czaplinkowskie. Zabudowana wolno stojącym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej wraz z garażem 239,52 m2. Suma oszacowania wynosi 649 700,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 275,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 970,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1480/17)

TG Km 811/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 14 lutego 2020 r. o godz. 13:50 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 1 w wysokości 281/750 w nieruchomości położonej w Gołkowie, gmina Piaseczno, numery działek ewidencyjnych 176/11, 176/12, 177/7, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00019526/9 ( nieruchomość stanowi drogę dojazdową m. in. do nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze WA1I/00006368/9). Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 114 666,67 zł (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 811/15)

TG Km 811/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 14 lutego 2020 r. o godz. 13:50 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Gołków, gmina Piaseczno, nr działki 839, (w wyniku podziału powstały działki : 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8 ) obręb 0013 o powierzchni 8651 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00006368/9. Suma oszacowania wynosi 973 700,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 649 133,33 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 370,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 811/15)

TG Km 187/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 06 lutego 2020 r. o godz. 14:45 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Wola Prażmowska, gmina Prażmów, nr działki 123, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00356342/1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni gruntu 3400 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 123,, LsV – lasy 0,14 ha, PsV – pastwiska trwałe 0,09 ha, RV – grunty orne 0,05 ha, RVI – grunty orne 0,06 ha. Suma oszacowania wynosi 40 800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 080,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 187/17)

TG Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 23 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 1 w wysokości 8/10 nieruchomości położonej: Bobrowiec, nr działki 73/95, 73/99 i 73/102, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00017758/0.
Udział w prawie własności nieruchomości w wysokości 8/10 części oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne: nr 73/95 o pow. 165 m2 (droga), nr 73/99 o pow. 372 m2 (grunty orne), nr 73/102 o pow. 671 m2 (droga) o łącznej powierzchni 1208 m2, obręb Bobrowiec gm. Piaseczno ul. Mazowiecka. Suma oszacowania wynosi 191 970,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 977,50 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 197,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 155/18)