Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 92/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 19.01.2023 na portalu

https://elicytacje.komornik.pl/items/9291/nieruchomosc

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Porankowa 5A, 05-540 Jeziórko, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie adres: ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379302/6 wraz z udziałem w wysokości 1/6 w WA5M/00379291/5. Nieruchomość położona: Jeziórko-Ustanówek, o nr działki: 23/12, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379302/6 wraz z udziałem numer 3 w wysokości 1/6 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Jeziórko-Ustanówek, nr działki 23/11, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379291/5 (udział w drodze dojazdowej). Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26.01.2023 o godzinie: 12:00. Suma oszacowania wynosi 546 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 610,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

TG Km 948/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 09 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 15 położonego: 05-500 Piaseczno, ul. Albatrosów 1, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00334692/9. Lokal mieszkalny nr 15 (dwupoziomowy) o pow. użytkowej 77,20 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie Piaseczna, ul. Albatrosów l wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 315 400,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 550,00 zł ( dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 540,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 948/13)