Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krępa, gmina Prażmów, ul. Długa 39, numer działki ewidencyjnej 17/9, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00268790/2. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1025 m2. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym z garażem w bryle, niepodpiwniczony, o powierzchni mieszkalnej 203 m2. Budynek składa się z: gabinetu, trzech pokoi, salonu, kuchni, łazienki. Suma oszacowania wynosi 594 400,00 zł (słownie:pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 800,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 440,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Woli, gmina Lesznowola, numery działek ewidencyjnych: 252/21, 252/22, 252/23, 252/24, 252/25, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00432133/0. Nieruchomość ma powierzchnię 1,1146 ha. Suma oszacowania wynosi 2 336 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 752 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Piasecznie, gmina Piaseczno, ul. Puławska 45 A/242, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010468/1.
Lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (garaż) o numerze 242 położony w Piasecznie, ul. Puławska 45 A wraz z prawami związanymi. Lokal ma powierzchnię użytkową 27 m2. Suma oszacowania wynosi 26 300,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 725,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 630,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Piasecznie, gmina Piaseczno, ul. Puławska 45 A/172, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010466/7. Lokal znajduje się na parterze budynku obecnie połączony z lokalem sąsiednim w jedną całość użytkowaną jako pomieszczenia biurowe. Składa się z dwóch pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju, o powierzchni 47,40 m2, ekspozycja wschodnia. Ponadto do lokalu przynależy wyłącznie, nieodpłatne, na czas nieoznaczony prawo do korzystania z tarasu przyległego do lokalu. Suma oszacowania wynosi 251 600,00 zł (słownie:dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 160,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Piasecznie, gmina Piaseczno, ul. Puławska 45 A/173, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010467/4. Lokal znajduje się na parterze budynku obecnie połączony z lokalem sąsiednim w jedną całość użytkowaną jako pomieszczenia biurowe. Składa się z dwóch pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju; o powierzchni użytkowej 46,60 m2, ekspozycja lokalu wschodnia. Ponadto do lokalu przynależy wyłączne, nieodpłatne, na czas nieoznaczony prawo do korzystania z tarasu przyległego do lokalu. Suma oszacowania wynosi 247 400,00 zł (słownie:dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 550,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 740,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 667/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 243 położonego: 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45A, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00010469/8. Lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (garaż) o numerze 243 położony w Piasecznie, ul. Puławska 45 A wraz z prawami związanymi. Lokal ma powierzchnię użytkową 27 m2. Suma oszacowania wynosi 26 300,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 725,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 630,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 667/15)

TG Km 466/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 15 listopada 2019r. o godz. 15:15 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna ul. Jana Matejki 14, działka nr ew. 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00013505/4. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w 1914r., o powierzchni zabudowy 434,72 m2 oraz powierzchni użytkowej 886,56 m2 – zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 967/2016r. i związaną z nią inwentaryzacją z maja 2015r.)
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 6/1, ul. Jana Matejki 14, B – tereny mieszkaniowe – 0,1335 ha i LsV – lasy – 0,1271 ha, o powierzchni 0,2606 ha, obręb 03-13. Decyzją nr A-824 z 09.09.2008 r. obiekt włączony do ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisany do rejestru zabytków). Suma oszacowania wynosi 3 339 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 226 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 900,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 466/17)

TG Km 1218/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 24 października 2019 r. o godz. 14:00 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego położonego: Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 118/3 (garaż), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Elsam” w likwidacji. Suma oszacowania wynosi 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 725,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 430,00 zł (słownie: tysiąc czterysta trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1218/17)

TG Km 1209/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 22 października 2019 r. o godz. 13:40 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Piaseczno, ul. Złotej Kaczki 2, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00004950/2. Suma oszacowania wynosi 384 816,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 612,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 481,60 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 60/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1209/16)

TG Km 155/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 17 października 2019 r. o godz. 10:20 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: Bobrowiec, nr działki 73/94 i 73/96, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00024119/1. Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi – segmentami w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 110 m2 każdy, posadowionymi na działkach ewid. nr 73/94 i nr 73/96 o pow. 479 m2 położonymi w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej 83 w gm. Piaseczno. Suma oszacowania wynosi 450 224,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 668,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 022,40 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote 40/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 155/18)