Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 218/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26 listopada 2020r. o godz. 11:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości położonej w Wólce Kozodawskiej, gmina Piaseczno, ul. Źródlana 18, numer działki ewidencyjnej 282/11, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00272433/3. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 328 100,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 075,00 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.
Działka niezabudowana o powierzchni 1262 m2. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren ogrodzony jest od strony północnej częściowo siatką stalową na słupkach drewnianych i częściowo przęsłami stalowymi na słupkach drewnianych, od strony wschodniej i południowej siatką stalową na słupkach stalowych. Od strony ulicy brama z przęseł stalowych na konstrukcji stalowej. Teren służy jako składowisko różnego rodzaju materiałów budowlanych. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie zasilania energetycznego. Przy zachodniej granicy działki znajduje się słup energetyczny. Teren porośnięty trawą. Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 810,00 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 218/17)

TG Km 120/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26 listopada 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 116 w wysokości 2/84 lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż wielostanowiskowy) położonego: Piaseczno, ul. Puławska 45A/239, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00007157/4 – miejsce parkingowe nr 64 i nr 23.Garaż wielostanowiskowy oznaczony numerem porządkowym 239 usytuowany jest na kondygnacji-l pod budynkiem przy ul. Puławskiej 45 A i posiada powierzchnię użytkową 1993,5 m2. Garaż składa się z 89 miejsc garażowych. Miejsca garażowe oznaczone są numerami wymalowanymi na ścianach za stanowiskami. Hala garażowa została podzielona na dwie strefy pożarowe oddzielone od siebie ścianami pełnymi oraz bramą pożarową przesuwną. Stan hali jest dobry. Udziałowi 2/84 w lokalu niemieszkalnym nr 239, odpowiadają miejsca garażowe nr 64 i nr 23. Miejsce parkingowe nr 64 z jednej strony ograniczone jest dwoma kwadratowymi słupami, z drugiej strony ścianą. Dojazd do ww. miejsca garażowego bez utrudnień, prosty. Miejsce znajduje się prawie
pod koniec hali garażowej A3 tj. w większej odległości od wyjazdu na ulicę. Miejsce parkingowe nr 23 z jednej strony ograniczone jest dwoma kwadratowymi słupami, z drugiej strony miejscem postojowym wyznaczonym dla innego samochodu. Dojazd do ww. miejsca garażowego bez utrudnień, prosty. Miejsce znajduje się na początku hali tj. bliski wyjazd z hali garażowej. Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 120/19)

TG Km 1448/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 25 listopada 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Józefosław, Świetlista 19, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00023480/5 wraz z udziałem numer 47 w wysokości 3/144 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Józefosław, nr działki 16/37, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00014906/2. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość numer 2 o powierzchni użytkowej 46,49 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (garażowym) o powierzchni 15,89 m2 składający się z pokoju dziennego, kuchni, łazienki, przedsionka, hallu i balkonu, położony na drugiej kondygnacji, w budynku dwulokalowym położonym przy ul. Świetlista 19 w Józefosław, w gminie Piaseczno. Lokal posiada ponadto antresolę o powierzchni 17,06 m2. Ponadto udział w nieruchomości objętej księgą wieczystą WA1I/00014906/2 stanowiącej drogę wewnętrzną. Suma oszacowania wynosi 321 300,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 975,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 130,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1448/18)

TG Km 120/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 listopada 2020 r. o godz. 15:20 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 1 w wysokości 1/24 lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż wielostanowiskowy) położonego: Piaseczno, ul. Energetyczna 9/615, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00015374/0 – miejsce parkingowe nr 15. Garaż składa się z 24 miejsc garażowych znajdujących się w hali A3, do której dojazd jest możliwy tylko przez halę garażową A2 usytuowaną od strony ulicy Energetycznej. Miejsca garażowe oznaczone są numerami wymalowanymi na ścianach za stanowiskami. Hala A3 nie jest oddzielona od hali A2 żadną przegrodą. Bramy automatyczne znajdują się na wjeździe do hali A2 i na wyjeździe z hali A3. Nie ma możliwości bezpośredniego zejścia do hali z klatek schodowych budynku mieszkalnego. Miejsce parkingowe nr 15 z jednej strony ograniczone jest dwoma betonowymi kwadratowymi słupami. Z drugiej strony jest wolna przestrzeń, stanowiąca kolejne miejsce garażowe. Dojazd do ww. miejsca garażowego jest prosty bez utrudnień. Miejsce znajduje się prawie pod koniec hali garażowej A3 tj. w większej odległości od wyjazdu na ulicę. Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 120/19)

TG Km 755/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 listopada 2020 r. o godz. 11:45 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 64, (obecnie ul. Brzoskwiniowa) nr działki 9/6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00021412/4. Niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1000 m2 położona w obrębie 31 Wólka Kosowska, gmina Lesznowola. Zgodnie z obowiązującym mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 755/18)

TG Km 1082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00257367/8 działka ewidencyjna nr 164/5; obręb 0004. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 220 m2. Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów ze stanem w księgi wieczystej pod względem powierzchni nieruchomości. Komornik przyłął powierzchnię nieruchomości w oparciu o sporządzony przez biegłego operat szacunkowy oraz dane z ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 18 100,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 066,67 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 810,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1082/17)

TG Km 1082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00290205/8 działki ewidencyjne nr 196, 230; obręb 0004. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni łącznej 400 m2. Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów ze stanem w księgi wieczystej pod względem powierzchni nieruchomości. Komornik przyjął powierzchnię nieruchomości w oparciu o sporządzony przez biegłego operat szacunkowy oraz dane z ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1082/17)