TG Km 6/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 grudnia 2018 r. o godz. 14:20 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, ul. Orężna 11 B, numer działki ewidencyjnej 3/23 obręb 0032, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00251205/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 717 m2 . Działka jest zabudowana murowanym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,90 m2 oraz garażem dwustanowiskowym. Suma oszacowania wynosi 655 100,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491 325,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 510,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 6/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00