TG Km 218/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10 lipca 2018r. o godz. 10:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Kozodawskiej, gmina Piaseczno, ul. Źródlana 16, numer działki ewidencyjnej: 282/24 i 282/28 obręb 0038, Wólka Kozodawska, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379726/4. Suma oszacowania wynosi 842 800,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 632 100,00 zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 280,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 0/100). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 218/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00