TG Km 1511/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 30 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali numer 36 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja : nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Siedliska, gmina Piaseczno, ul. Sielska 81, numer działki ewidencyjnej 92/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze WA5M/00308804/7. Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w gminie Piaseczno, wieś Siedliska, ul. Sielska 81 obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 92/8, obręb 0035 Siedliska o powierzchni 2 900 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą o numerze WA5M/00308804/7. Jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 92/8, Siedliska, Sielska 81, ŁIV – łąki trwałe o powierzchni 0,28 ha, W – rowy o powierzchni 0,01 ha, łączna powierzchnia działki wynosi 0,29 ha, obręb 0035, Siedliska. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów jest niezgodne z oznaczeniem z księgi wieczystej. Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów to 2900 m2, zaś według treści księgi wieczystej 2905 m2.
Zgodnie z danymi zgromadzonymi w kartotece budynków, na działce o numerze ewidencyjnym 92/8, Siedliska znajduje się budynek mieszkalny. Jest to budynek wolno stojący, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 277,00 m2. Działka, na której zlokalizowany jest budynek ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu prostokątnego z charakterystycznym przedłużeniem w kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach około 35 m x 5 m. Teren jest ogrodzony od strony wschodniej przęsłami drewnianymi, od pozostałych stron siatką stalową na słupkach stalowych. Od strony ulicy brama (automatyczna) i furtka stalowe. Na terenie rośnie duża ilość dobrze utrzymanych drzew i krzewów (m. in. krzewy ozdobne – tuje). Wjazd na nieruchomość (charakterystyczne przedłużenie w kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach około 35 m x 5 m) utwardzone drobnymi kamieniami, natomiast teren przed budynkiem oraz dojścia na pozostały teren działki i wokół budynku utwardzone kostką brukową. Pozostały teren porośnięty trawą. W zachodniej części działki znajduje się plac zabaw (huśtawka i zjeżdżalnia) oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę (o wymiarach około 13 m x 15 m utwardzone profesjonalną nawierzchnią), natomiast przy budynku od strony południowej znajduje się drewniana altana. Na terenie działki znajduje się kilka latarni. Przez zachodnią część działki przebiega rów. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 302 700,00 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące siedemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 977 025,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 270,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1511/15, KW Nr WA5M/00308804/7)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00