TG Km 109/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 29 listopada 2018 r. o godz. 10:45 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Baszkówka, gmina Piaseczno, nr działki 23/86, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00423193/2. Działka ewidencyjna nr 23/86 o powierzchni 1041 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana. Suma oszacowania wynosi 99 051,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 288,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100 gr).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 905,10 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 10/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 109/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00