TG Km 1006/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 07 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Łoziskach, gmina Lesznowola, ul. Kwitnącej Wiśni 13 B/2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005617/3 wraz z udziałem numer 19 w wysokości 1/20 w nieruchomości położonej w Łoziskach, gmina Lesznowola, numer działki 73/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00426817/4 (udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową). Nieruchomość opisana w księdze wieczystej o numerze WA1I/00005617/3 to lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 243,55 m2. W skład lokalu wchodzi garaż o powierzchni 20,95 m2. Z lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z części działki numer 73/10 o powierzchni 711,10 m2 – ogródek, podjazd i chodnik, a także prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z szamba oraz śmietnika znajdujących się na działce 73/6. Udział numer 19 w wysokości 1/20 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o numerze WA5M/00426817/4 to udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do lokalu o numerze 2. Suma oszacowania nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości wynosi 906 700,00 zł (słownie: dziewięćset sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 680 025,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 670,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1006/15)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00