Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 1082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 marca 2019 r. o godz. 9:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00257367/8 działka ewidencyjna nr 164/5; obręb 0004. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 220 m2. Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów ze stanem w księgi wieczystej pod względem powierzchni nieruchomości. Komornik przyjął powierzchnię nieruchomości w oparciu o sporządzony przez biegłego operat szacunkowy oraz dane z ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 18 100,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 575,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 810,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1082/17)

TG 1082/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 marca 2019 r. o godz. 9:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00290205/8 działki ewidencyjne nr 196, 230; obręb 0004. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni łącznej 400 m2. Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów ze stanem w księgi wieczystej pod względem powierzchni nieruchomości. Komornik przyłął powierzchnię nieruchomości w oparciu o sporządzony przez biegłego operat szacunkowy oraz dane z ewidencji gruntów. Suma oszacowania wynosi 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 350,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta pięćdzieciąt złotych 00/100 gr).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1082/17)

TG Km 1207/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 14 marca 2019 r. o godz. 15:00 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, nr działki 312, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00421709/9 wraz z udziałem numer 8 w wysokości 1/10 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Józefosław, nr działki 320, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00407019/1 (udział w drodze dojazdowej). Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 77 m2 i powierzchni użytkowej 124,30 m2 wybudowany w 2003 r. piętrowy z poddaszem nieużytkowy. Parter: przedsionek, hol, pokój, kuchnia, WC. i garaż. Piętro: hol, trzy pokoje, garderoba, łazienka i balkon. Poddasze nieużytkowe: strych. Nieruchomość położona w powiecie piaseczyńskim, gmina Piaseczno, wieś Józefosław, ul. Marsa 6. Suma oszacowania wynosi 593 500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 125,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1207/17)

TG Km 353/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 marca 2019 r. o godz. 12:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 2 w wysokości 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: Józefosław, ul. Magnolii 21/6, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00423905/7. Lokal numer 6 o powierzchni użytkowej 102,10 m2 wraz z miejscem garażowym nr 6 o powierzchni 16,40 m2. Suma oszacowania wynosi 277 800,00 zł (słownie: dwieście siedemdzisiąt siedem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 185 200,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 780,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 353/17)

TG Km 695/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  21 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Łoziskach, ul. Fabryczna 47/5/31, objętej księgą wieczystą o numerze WA1I/00002525/0 wraz z udziałem numer 13 w wysokości 2/48 w nieruchomości niezabudowanej objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00426827/7 (udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową). Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 214,50 m2, w tym powierzchnia mieszkalna to 198,11 m2, zaś powierzchnia pomieszczeń przynależnych to 15,94 m2. Lokal zlokalizowany w ramach budynków w zabudowie bliźniaczej. Suma oszacowania nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości wynosi 828 000,00 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 i wynosi 621 000,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 695/13)

TG Km 466/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 27 marca 2019 r. o godz. 13:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej: Konstancin-Jeziorna ul. Jana Matejki 14, działka nr ew. 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00013505/4. Nieruchomość zabudowana wolno stojącym budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w 1914r., o powierzchni zabudowy 434,72 m2 oraz powierzchni użytkowej 886,56 m2 – zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja nr 967/2016. i związaną z nią inwentaryzacją z maja 2015r.) Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 6/1, ul. Jana Matejki 14, B – tereny mieszkaniowe – 0,1335 ha i LsV – lasy – 0,1271 ha, o powierzchni 0,2606 ha, obręb 03-13. Decyzją nr A-824 z 09.09.2008 r. obiekt włączony do ewidencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisany do rejestru zabytków). Suma oszacowania wynosi 3 339 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 504 250,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 900,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 466/17)