Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 1006/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 07 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Łoziskach, gmina Lesznowola, ul. Kwitnącej Wiśni 13 B/2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005617/3 wraz z udziałem numer 19 w wysokości 1/20 w nieruchomości położonej w Łoziskach, gmina Lesznowola, numer działki 73/8, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00426817/4 (udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową). Nieruchomość opisana w księdze wieczystej o numerze WA1I/00005617/3 to lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 243,55 m2. W skład lokalu wchodzi garaż o powierzchni 20,95 m2. Z lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z części działki numer 73/10 o powierzchni 711,10 m2 – ogródek, podjazd i chodnik, a także prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z szamba oraz śmietnika znajdujących się na działce 73/6. Udział numer 19 w wysokości 1/20 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o numerze WA5M/00426817/4 to udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do lokalu o numerze 2. Suma oszacowania nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości wynosi 906 700,00 zł (słownie: dziewięćset sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 680 025,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 670,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1006/15)

TG Km 341/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 października 2018 r. o godz. 14:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: Józefosław, ul. Zorzy Polarnej 9/9, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00378656/5. Suma oszacowania wynosi 237 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 275,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 770,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 341/17)

TG Km 188/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 09 października 2018 r. o godz. 8:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja : nieruchomości położonej: Kuleszówka, ul. Masztowa 23, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00426655/0  nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu to nieruchomość zabudowana trzema budynkami gospodarczymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o łącznej powierzchni użytkowej 420 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Piaseczno, wieś Kuleszówka, ul. Masztowa 23, działka nr ew. 23/10. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. dz. 23110, ul. Masztowa 23,B – tereny mieszkaniowe 0,19 ha, RVI – grunty orne RVI 0,09 ha o łącznej powierzchni 0,28 ha, wieś Kuleszówka. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów jest zgodne z oznaczeniem w księdze wieczystej. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 544 700,00 zł ( pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 363 133,33 zł ( trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 470,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 188/17, KW Nr WA1I/00426655/0)