Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 695/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Łoziskach, ul. Fabryczna 47/5/31, objętej księgą wieczystą o numerze WA1I/00002525/0 wraz z udziałem numer 13 w wysokości 2/48 w nieruchomości niezabudowanej objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00426827/7 (udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową). Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 214,50 m2, w tym powierzchnia mieszkalna to 198,11 m2, zaś powierzchnia pomieszczeń przynależnych to 15,94 m2. Lokal zlokalizowany w ramach budynków w zabudowie bliźniaczej. Suma oszacowania nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości wynosi 828 000,00 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 i wynosi 621 000,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 695/13)

TG Km 1007/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Józefosław, Enklawy 8, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00014716/3. Lokal mieszkalny o pow. 49,12 m2 (pokój, pokój z aneksem kuchennym, hol i łazienka) wraz z prawami związanymi. Prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr A1-14 o powierzchni 4,21 m2 oraz z prawem do wyłącznego korzystania z przyległego do tego lokalu tarasu o powierzchni 7,58 m2 oraz z przyległego do niego ogródka przydomowego o powierzchni 51,23 m2 w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 302 600,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące sześćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 950,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 260,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1007/16)

TG Km 6/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 grudnia 2018 r. o godz. 14:20 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, ul. Orężna 11 B, numer działki ewidencyjnej 3/23 obręb 0032, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00251205/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 717 m2 . Działka jest zabudowana murowanym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,90 m2 oraz garażem dwustanowiskowym. Suma oszacowania wynosi 655 100,00 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491 325,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 510,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 6/18)

TG Km 696/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 w zw. z art. 1004 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 05 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Piaseczno, ul. Hajduczka 5, nr działki 5/2, obręb 0074, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379156/7. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 1000 m2. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,90 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym. Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 331 650,00 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 737,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć udział w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 165,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 696/14)

TG Km 109/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 29 listopada 2018 r. o godz. 10:45 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Baszkówka, gmina Piaseczno, nr działki 23/86, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00423193/2. Działka ewidencyjna nr 23/86 o powierzchni 1041 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana. Suma oszacowania wynosi 99 051,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 288,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100 gr).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 905,10 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 10/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 109/17)